آگهی تغییرات شرکت دنون سحر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۹۱۷۲ 1383261

آگهی تغییرات

دنون لبنی پارس (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۰/۱۰/۹۱ تصویب شد.
ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره xxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک انتخاب شدند.
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان کثیرالانتشار برای نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت دنون لبنی پارس

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره زهیر شیرین