آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶ 13820003

آگهی تغییرات

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن وفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره رضا فرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سعید کفایی خو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره مصطفی ظهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره سعید کفائی خو
اطلاعات بیشتر درباره مهدی باقری
اطلاعات بیشتر درباره مصطفی ظهیر
اطلاعات بیشتر درباره حسن وفائی
اطلاعات بیشتر درباره رضا فرزادی