آگهی تغییرات شرکت نخکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴ 13790591

آگهی تغییرات

نخکار (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشمار xxx۸۷ مورخ ۱۹/۹/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب شد آقای محمدرضا نجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت تصفیه و آقای علی اصغر حاجی اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیئت تصفیه به مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت نخکار

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا نجاری
اطلاعات بیشتر درباره علی اصغر حاجی اسماعیلی