آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴ 13785737

آگهی تغییرات

شیمیائی پارس پامچال (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی سامان پندار شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه آبان حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب و گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت شیمیائی پارس پامچال

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان