آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ 13763205

آگهی تغییرات

سیمان فارس نو (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شریفی خیرآبادی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بجای آقای اسداله نیک فر برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو جدید و با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. ۱ چک‌های صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت‌های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، خرید حامل‌های انرژی و نقل و انتقال بین حساب‌های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد_بود. ۲ وکالت نامه‌ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه‌های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان‌های ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان فارس نو

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان