آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری شهر راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۱۹۷۵ 13762755

آگهی تغییرات

توسعه سرمایه گذاری شهر راز (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، احمد علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۹ و تبصره ذیل ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی و جاری و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت توسعه سرمایه گذاری شهر راز

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره احمد صرامی
اطلاعات بیشتر درباره محسن ملکی
اطلاعات بیشتر درباره احمدعلی محمدی