آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ 13762329

آگهی تغییرات

صنعتی مینو (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضاءمدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ودرغیاب هریک با امضامدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و مکاتبات عادی باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنعتی مینو

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان