آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵ 13760976

آگهی تغییرات

فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن زنجانی ش م xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای اسمعیل رشیدی ش م xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت فرآورده های غذایی وقند پیرانشهر

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره حسن زنجانی
اطلاعات بیشتر درباره اسمعیل رشیدی