آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰ 1376026

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی فن گستر پارس به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی سید محمدرضا حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس به شماره ثبت xxx۵۳ به نمایندگی سعید نخستین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی خانم نیره ابراهیمی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن باقری جبلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و آقای عطاءاله برنا ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای حسن باقری جبلی ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.
امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک ـ سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره عطا الله برنا
اطلاعات بیشتر درباره حسن باقری جبلی
اطلاعات بیشتر درباره حمید جعفری
اطلاعات بیشتر درباره محمد رضا حسینیان
اطلاعات بیشتر درباره سعید نخستین
اطلاعات بیشتر درباره نیره ابراهیمی نائینی
اطلاعات بیشتر درباره محمد حسن عرفانیان اسیائی