آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ 13758133

آگهی تغییرات

صنعتی پارس خزر (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی شرکت به xxx۳۹ xxx۱۶ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنعتی پارس خزر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان