آگهی تغییرات شرکت بین المللی تامین پخش فرآورده‌های نفتی افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۱۰۳۴

آگهی تغییرات

بین المللی تامین پخش فرآورده های نفتی افق (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
500807
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حمیدرضا جبینی