آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲ 13732096

آگهی تغییرات

کارتن البرز (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزما تراز ژرف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارتن البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان