آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲ 1362547

آگهی تغییرات

ایران سوئیچ (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن صالح آبادی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
آقایان هدایت ا... ایزدپناه کد ملی xxxxxxxxx۸، علی اکبر سهیلی کد ملی xxxxxxxxx۹، محمدمهدی علیمرادیان کد ملی xxxxxxxxx۲، ساسان علیمرادیان کد ملی xxxxxxxxx۸ و حمیدرضا صالحی کد ملی xxxxxxxxx۲ به مدت دو سال بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت ایران سوئیچ

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره ساسان علیمرادیان
اطلاعات بیشتر درباره علی اکبر سهیلی
اطلاعات بیشتر درباره آقا حسن صالح آبادی
اطلاعات بیشتر درباره حمیدرضا صالحی سلمی
اطلاعات بیشتر درباره هدایت اله ایزدپناه جهرمی
اطلاعات بیشتر درباره محمد مهدی علیمرادیان