آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گلرنگ ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۴۰۴

آگهی تغییرات

حمل و نقل گلرنگ ترابر (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۲/ ۱۱ مورخ ۴/ ۶/ xxx۶ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گل پخش اول ش م xxxxxxxxx۴۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م xxxxxxxxx۲۷ و شرکت گلرنگ پخش ش م ش م xxxxxxxxx۵۳ موسسه حسابرسی خبره ش م xxxxxxxxx۰۳ وآقای حمید رضا جبینی ش م xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
436979
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حمیدرضا جبینی