آگهی تغییرات شرکت نیر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۸۹۲ 13602043

آگهی تغییرات

نیر پارس (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا «پارس» به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا «توگا» به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا «توسعه دو» به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار (به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت نیر پارس

اشخاص

عنوان