آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸ 13585923

آگهی تغییرات

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجود نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیات مدیره را به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت کارت ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ شرکت بانک دی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان