آگهی تغییرات شرکت تولید و بسته بندی طیور فیله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۷۵ بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۰۳۶۳۴ کدپستی ۴۶۱۴۶۴۵۸۳۱ پیرو آگهی شماره ۳۹۶۹۰/۹۱/۰۲ـ ۲۴/۱۲/۹۱

آگهی تغییرات

تولید و بسته بندی طیور فیله (شرکت سهامی خاص)


باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر رویش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و آقای هاشم صرافی ملایری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضای هیات مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهمن سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدهادی شریعت زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۲۸/۱۰/۹۲ آقای غلامعلی سلیمانی بعنوان رییس هیات مدیره و آقای رمضان سلیمانی بعنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای عقیل عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر اعضای هیات مدیره (چهار نفر از اعضای هیات مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
3875
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای عقیل عسگری
آقای غلامعلی سلیمانی
آقای رمضان سلیمانی
بهمن سلیمانی
آقای هاشم صرافی ملایری