آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ 13566420

آگهی تغییرات

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (شرکت سهامی عام)


باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ ومجوز شماره xxx۲۹/ xxx مورخ ۳/ ۵/ ۹۶ سازمان بوررس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید ابدالی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (بجای آقای مسعود غلام زاده لداری) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین گردید در نتیجه آقای عباس خسروانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کمال بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید ابدالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر بهداد سلامی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی تیموری شندی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد چک، سفته، برات و اوراق پرداخت تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای علی تیموری شندی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی رضا مافی بالانی با کد ملی xxxxxxxxx۰، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد کلیه قراردادهای خرید کالا و خدمات تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان علی رضا مافی بالانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ یا معراج بناگر با کد ملی xxxxxxxxx۳ همراه با مهر شرکت معتبر میباشدکلیه قراردادهای ارائه خدمات مشاوره تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل وآقایان ابوالفضل شهرآبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ یا مهدی محمودی کد ملی xxxxxxxxx۲ یا حسن کاظم زاده کد ملی xxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب وی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۷ و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره داراندگان امضا مجاز به شرح ذیل تعیین شدند امیربهداد سلامی
اطلاعات بیشتر درباره مهدی محمودی
اطلاعات بیشتر درباره معراج بناگر
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا مافی بالانی
اطلاعات بیشتر درباره حسن کاظم زاده
اطلاعات بیشتر درباره علی تیموری شندی
اطلاعات بیشتر درباره ابوالفضل شهرآبادی
اطلاعات بیشتر درباره عباس خسروانی
اطلاعات بیشتر درباره حمید ابدالی
اطلاعات بیشتر درباره با امضا دو نفر از کمال بیگدلی