آگهی تغییرات شرکت بانک شهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱

آگهی تغییرات

بانک شهر (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۵ و نامه‌های شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ و xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیر الانتشار همشهری و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌ها شرکت انتخاب گردید. آقایان حسین محمدپورزرندی ک. م xxxxxxxxx۰، مرتضی خامی ک. م xxxxxxxxx۰ و سیدمحمدمهدی احمدی ک. م xxxxxxxxx۳ توسط بانک مرکزی ج. ا. ا بر اساس مجوز شماره ۹۵/xxxxxx مورخ xxx۵/۰۸/۲۳ و جناب آقای احمد درخشنده، xxxxxxxxx۲ بر اساس مجوز شماره ۹۵/xxxxxx مورخ xxx۵/۱۲/۲۱ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
342446
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
سیدمحمد مهدی احمدی
آقای مرتضی خامی
حسین محمدپور زرندی