آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴ 13553618

آگهی تغییرات

معادن بافق (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ موسسه کاربرد ارقام را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۲ روزنامه اطلاعات و کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۳ صورتهای مالی سال xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت معادن بافق

اشخاص

عنوان