آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ 13535705

آگهی تغییرات

توکا ریل (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد کارگهی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرضاشاملو گرجایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پیام هونامیک نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش بنازاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا عضو هیئت مدیره و آقای محمدمجد اردکانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت سمت و سوی ایرانیان عضوهیئت مدیره و آقای محسن سعید بخش بشماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای امید سخایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء به سمت دبیر هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق و اسنادتعهد آورشرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است وکلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت توکا ریل

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محسن سعید بخش
اطلاعات بیشتر درباره امید سخایی
اطلاعات بیشتر درباره آرش بنازاده
اطلاعات بیشتر درباره عبدالرضا شاملو گرجایی
اطلاعات بیشتر درباره محمد مجد اردکانی
اطلاعات بیشتر درباره احمد کارگهی