آگهی تاسیس

آگهی تغییرات

خاوران شمس افق (شرکت سهامی خاص)


تاسیس شرکت سهامی خاص خاوران شمس افق درتاریخ ۳۱/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری در زمینه راه آب ابنیه تاسیسات و تجهیزات برق. نفت و گاز صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج مصلی خیابان شهید شیروانی خیابان شریعتی پلاک ۴۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx xxx۵ مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ نزد بانک مسکن شعبه معلم یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای یوسف رازقی چنارستان سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد مدنی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیاوش هوشمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء محمد مدنی پور (رئیس هیات مدیره) و مهرشرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رضاییان جهان اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
8515
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
سیاوش هوشمندی
آقای محمد مدنی پور
یوسف رازقی چنارستان سفلی
سیمین تاج آذرگشسب
عباس رضائیان جهان آباد