آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری شهر راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۱۹۷۵ 13512369

آگهی تغییرات

توسعه سرمایه گذاری شهر راز (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. زهره بخشی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ انسیه صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای حسین صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بهاره صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت توسعه سرمایه گذاری شهر راز

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره انسیه صرامی
اطلاعات بیشتر درباره احمد صرامی
اطلاعات بیشتر درباره حسین صرامی
اطلاعات بیشتر درباره بهاره صرامی
اطلاعات بیشتر درباره احمدعلی محمدی
اطلاعات بیشتر درباره زهره بخشی زاده