آگهی تاسیس

آگهی تغییرات

تامین سرمایه آرمان (نامشخص)


تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه صندوق بازنشستگی آرمان درتاریخ ۱۸/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده_است مدت: از تاریخ ثبت بمدت سه سال مرکز اصلی: تهران شهر تهران - شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر - کوچه چهاردهم غربی - پلاک ۶ - طبقه اول - - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه صندوق متغیر است و زمان تاسیس مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال می‌باشد ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بنمایندگی آقای محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر صندوق و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی آقای محمود محمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت متولی صندوق و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی آقای محمد علی جلالی گلو سنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت حسابرس صندوق به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از سه نفر آقایان محمودرضا خواجه نصیری، یحیی پروانی و باقر طاهریان فر همراه با مهر صندوق دارای اعتبار می‌باشد اوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای محمودرضا خواجه نصیری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بها دار بشماره xxx۸۲ , xxx مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای محمد علی جلالی گلو سگ
آقای محمود رضا خواجه نصیری
آقای محمود محمدزاده