آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۹۳۳۵۰

آگهی تغییرات

مجتمع صنعتی گوشت اردبیل (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۴ و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بشماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای صفر نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر النتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره جدید شرکت به شرح ذیل آقای میر طاهر موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت فرآوران دشت سبز سبلان بشناسه ملی به نمایندگی آقای ایرج قزوینی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی آقای صادق نادری صومعه بشماره ملی شرکت بامتیر بشناسه ملی به نمایندگی آقای سیدصالح عبداله پوری حسینیبشماره ملی شرکت بامتیر کیش بشناسه ملی به نمایندگی یعقوب عزیز زاده بشماره ملی به مدت دو سال انتخاب شدند که هیئت مدیره با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
548
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای ایرج قزوینی
آقای میر طاهر موسوی
آقای حمید چگنی