آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰ 13469486

آگهی تغییرات

فراورده های نسوز آذر (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب شد. * موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت فراورده های نسوز آذر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان