آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳ 13461113

آگهی تغییرات

کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۶ انتخاب گردیدند. مجمع روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب نمود. تراز سال مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان

اشخاص

عنوان