آگهی تاسیس شرکت نرم افزاری اورنگ کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۳۶۵ و شناسه مالی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۶۴

آگهی تغییرات

(نياز به تکميل) (نامشخص)


خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ ۲۵/۲/xxx۶ تحت شماره xxx۶۵ در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: مطالعه، طراحی، تحقیقات و پژوهش، مشاوره، انتقال تکنولوژی، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی در زمینه سیستم‌های الکترونیکی و مخابراتی، سیستم‌های نرم افزاری و سخت افزاری، خرید و فروش، صادرات و واردات سیستم‌های رایانه‌ای و الکترونیکی و تجهیزات کامپیوتری، بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریتی، مشاوره در تمامی زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و طراحی نظام‌های مدیریتی، خرید و فروش سهام شرکتها. ۲ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش برج صدف طبقه پنحم واحد xxx میز شماره ۱۸ کدپستی شماره: xxxxxxxxx۰. ۳ میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۵. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx سهم با نام ۱۰. xxx ریالی که ۳۵ درصد آن به موجب گواهی شماره ۹۶، xxx۱، xxx مورخ ۲۵/۲/xxx۶ بانک سامان شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. ۴ مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۵ مدیران شرکت: آقای حسن مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. آقای سروش کربلائی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نیما بهرام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. ۸ اولین بازرسان: آقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای عبدالرضا شاملو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۹ روزنامه کثیرالانتشار همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
-
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حسن مرادی
آقای نیما بهرام زاده
آقای سروش کربلائی محمد
آقای حمید چگنی
عبدالرضا شاملو