آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲ 13440148

آگهی تغییرات

کارخانجات کابل سازی ایران (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمد محدث ک. م xxxxxxxxx۲ و آقای محمد حسین علادی ک. م xxxxxxxxx۷ و آقای وجیه اله ساعدی ک. م xxxxxxxxx۳ و آقای فرهاد امامی جید ک. م xxxxxxxxx۵ و آقای محمد علیمرادی ک. م xxxxxxxxx۴ و شرکت سپهرکابل ایرانیان ک. م xxxxxxxxx۹۱ و آقای حسین بهرامی ک. م xxxxxxxxx۴. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارخانجات کابل سازی ایران

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره فرهاد امامی جید
اطلاعات بیشتر درباره سیدمحمد محدث
اطلاعات بیشتر درباره محمد علیمرادی
اطلاعات بیشتر درباره وجیه اله ساعدی
اطلاعات بیشتر درباره محمد حسین علادی با شماره