آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸

آگهی تغییرات

بانک قرض الحسنه مهر ایران (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
312181
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان