آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لار فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۴۷۲۷ 13404751

آگهی تغییرات

گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لار فارس (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان غلامحسین فانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و غلامعباس پروین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و منصور آذرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمدصادق محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و امان الله عباسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا اصلی و آقایان مرتضی عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمود بنی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای دوسال اتتخاب گردیدند. ۲ آقای خلیل حمیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی xxx۳ و xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لار فارس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
محمدصادق محسنی
محمود بنی زمانی
خلیل حمیدیان
غلامعباس پروین
منصور آذرپور
علی اسمعیلی
مرتضی عبادی
امان الله عباسیان
غلامحسین فانی