آگهی تصمیمات در شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۷۹۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۱۹۹ 1339816

آگهی تغییرات

تجهیزات برق و سیالات فولاد (شرکت سهامی خاص)


برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی محمدرضا کسایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بنمایندگی مهدی مظاهری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد جعفر خوش خلق با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۲ می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس بهرام غیائی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تجهیزات برق و سیالات فولاد

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مهدی مظاهری
اطلاعات بیشتر درباره مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
اطلاعات بیشتر درباره محمد جعفر خوش خلق
اطلاعات بیشتر درباره بهرام غیائی