آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۷۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۲۴۱

آگهی تغییرات

مختلط گوهر نفیس تمدن (موسسه)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۹ , xxx مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فعالیت صندوق از تاریخ ۲۹/۱/۹۶ تا تاریخ ۲۹/۷/۹۸ تمدید گردید. شرکت تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری کدم xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری کدم xxxxxxxxx۴ بسمت ضامن نقد شوندگی بانک شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی علی سمیعی برسری کدم xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرثبت مؤسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمود محمدزاده کدم xxxxxxxxx بسمت متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی محمد علی جلالی گلوسنگ کدم xxxxxxxxx۵ بسمت حسابرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
32708
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای محمد علی جلالی گلو سگ
آقای محمود رضا خواجه نصیری
آقای علی سمیعی برسری