آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲ 13390320

آگهی تغییرات

بین المللی ساروج بوشهر (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی بخشایش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای عابدین روح افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد جواد کتیبه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای هانی دیزبند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها نصب و عزل کلیه معاونین بلافصل مدیران و ماموران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره امکان پذیر می‌باشد تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه به بازرس و حسابرس و بورس پس از تصویب هیات مدیره تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیات مدیره پیشنهاد افتتاح ریالی ارزی سپرده گذاری کوتاه و بلند ممدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظر بهره گیری از منابع شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده پس از تصویب هیات مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرقات عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامهخ معاملات شرکت و تغیرو تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزو موضوع شرکت باشد و باالجمله با انجاک کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند با تائید هیات مدیره تعهد، ظهر نویسی قبولی پرداخت و واتخوتست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر نوع اختراع مبادرت به تقاضا ئو اقدام برای هر گونه علامت تجاری اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه و عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرائیه به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک وجود در صندوقهاای دولتی و خصوصی و استرداد آنها تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ و جه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و ییا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیات مدیره اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تصمیم بدوی یا انصراف از آن اعم از حقوق و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعمم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسب به سند طرف و استرداد طرف، تعین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید اتنتخاب او با تعین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث، اقدام و دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی بهخ تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد تعیین و میزان استرداد‌ها با توجه به قوانین جاری کشور مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات به شرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین مکعتبر جاری و ظوابط اساسنامه و آئین نامه‌های مصو. ب و مصوبات هیات مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت به عنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهایی ادواری در جلسات هیات مدیره ارائه کند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
هانی دیزبند
علی بخشایش
محمدجواد کتیبه
عابدین روح افزا
عبدالله مردانی