آگهی انحلال شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸ 13363198

آگهی تغییرات

تولیدی و صنعتی ایران ابزار (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ شرکت منحل واعضاء هیات تصفیه به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا افاضل به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای عباس عطایی شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ خانم ندا علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ نشانی مدیران تصفیه و محل تصفیه شرکت به آدرس تهران، حکیمیه، انتهای بلوار شهید عباسپور، میدان چمن آرا، نبش کوچه مبین علی، پلاک ۲۲ تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره عباس عطایی شریف
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا افاضل
اطلاعات بیشتر درباره ندا علیمحمدی