آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲ 13331644

آگهی تغییرات

کارخانجات کابل سازی ایران (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان امیرحسین شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حسین بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عضویت هیئت مدیره به جای آقایان جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد کاظم توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارخانجات کابل سازی ایران

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی
اطلاعات بیشتر درباره محمد کاظم توکلی
اطلاعات بیشتر درباره امیرحسین شعبانی
اطلاعات بیشتر درباره حسین بهرامی