آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰ 13315943

آگهی تغییرات

توسعه صنعتی غذایی زر (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۹/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۰۶ , xxx مورخه ۰۵/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت توسعه صنعتی غذایی زر

اشخاص

عنوان