آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹ 13299658

آگهی تغییرات

ملی صنایع مس ایران (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۰/۴۱ مورخ ۱۹/۱۰/xxx۵ سازمان خصوص سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و د ر غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره معتبر می‌باشد برای مبالغ زیر سی میلیارد ریال ضمن نافذ بودن امضا‌های ذکر شده د ر بند یک با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل: تهران گروه الف: آقایان احمد مراد علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ یا محسن بازار نوی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب: آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد اسفندیار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ یا ابوالفضل متین با شماره ملی xxxxxxxxx۹ توضیح: در صورت حضور اعضای هیات مدیره اولویت امضا با اعضای هیات مدیره خواهد_بود. منطقه کرمان گروه الف: آقایان احمد مراد علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ محمد حسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ گروه ب: آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد اسفندیار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ یا ابوالفضل متین با شماره xxxxxxxxx۹ یا حمید رضا اخلاقی یزدی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ منطقه آذربایجان گروه الف: آقایان احمد مراد علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ یامحمد حاجی آ قازاده لوحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب: آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یامحمد اسفندیار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ یا ابوالفضل متین با شماره ملی xxxxxxxxx۹ یا بهزاد رضائی سا مانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ ضمنا مکاتبات و اسناد عادی شرکت با امضای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، معاونین هماهنگی مالی، اقتصادی، منابع انسانی و توسعه شرکت معتبر است و بابت مکاتبات و اسناد عادی شرکت در منطقه کرمان با امضای مدیر منطقه کرمان و بابت مکاتبات و اسناد عادی شرکت در منطقه آذربایجان با امضای مدیر منطقه آذربایجان معتبر خواهد_بود امضای قراردادهای استخدامی پرسنل شرکت با امضای مدیرعامل و یا با امضای محمد ابراهیمی معاونت منابع انسانی به همراه مهر شرکت معتبر است تمدید ابطال و یا کاهش ضمانت نامه شرکت تا سقف سی میلیارد ریال با امضای محسن بازارنوی معاونت مالی اقتصادی و از مبلغ سی میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقای محسن بازار نوی انجام پذیرد و بیش از ان با امضا‌های مجاز ذکر شده در بند یک می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت ملی صنایع مس ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
ابوالفضل متین
محسن بازارنوی
سیدعبدالحسین ثابت
بهزاد رضائی سامانی
احمد مراد علیزاده یا محمد حاجی اقازاده لوحی
محمد حسنی
احمد مرادعلیزاده
حمیدرضا اخلاقی یزدی نژاد
رضا رحمانی
جایگزین محمد اسفندیار