آگهی تغییرات شرکت عمران ومسکن سازان خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۰۲۶۱ 13290261

آگهی تغییرات

عمران ومسکن سازان خراسان جنوبی (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی در سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۵ به تصویب رسید. ۲ شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای احمد نوروزی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان جنوبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای سید محمود حقی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت لیزینگ پاسارگاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی آقای احمد نوروزی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری صنعت ساختمان خراسان جنوبی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای محمد خوشنام با کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت گروه مالی سپهر صادرات (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای غلامرضا مصطفی پور با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی آئین محاسب وهمکاران (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۴ و شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای محمد ابراهیم پژمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حجت رحمتی پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۴ روزنامه قدس جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت عمران ومسکن سازان خراسان جنوبی

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره حجت رحمتی پور
اطلاعات بیشتر درباره غلام‌رضا مصطفی پور
اطلاعات بیشتر درباره محمد خوشنام
اطلاعات بیشتر درباره سیدمحمود حقی
اطلاعات بیشتر درباره محمد ابراهیم پژمان
اطلاعات بیشتر درباره احمد نوروزی