آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند کرج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۹۳۳۶ 13278246

آگهی تغییرات

تولیدی قند کرج (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره ثبت: xxx۳۹ وشناسه ملی: xxxxxxxxx۱۳ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شماره ثبت: xxxxxx وشناسه ملی: xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیرفرهنگیان به شماره ثبت: xxxxxx وشناسه ملی: xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شماره ثبت: xxxxxx وشناسه ملی: xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شماره ثبت: xxxxxx وشناسه ملی: xxxxxxxxx۸۴ بسمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدی قند کرج

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان