آگهی تغییرات شرکت روین شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰ 13271438

آگهی تغییرات

روین شیمی (شرکت سهامی خاص)


آگهی تغییرات شرکت روین شیمی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیئت مدیره خانم شهلا تلیکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره موسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرمان راه برد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت روین شیمی

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره شهلا تلیکانی
اطلاعات بیشتر درباره ناصر دهقان سانیچ