آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴ 13259943

آگهی تغییرات

فولاد خوزستان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ و اجازه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۴ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران و از محل سود انباشته و از طریق نقدی بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ بانک ملی ایران شعبه مجتمع فولاد اهواز افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت فولاد خوزستان

اشخاص

عنوان