آگهی تغییرات شرکت شمش ریزان افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶

آگهی تغییرات

شمش ریزان افق (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * حسابهای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ تصویب شد. * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید چگینی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
1970
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حمید چگنی