آگهی تغییرات شرکت واسط مالی خرداد یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۴۳۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۹۶۱

آگهی تغییرات

واسط مالی خرداد یکم (شرکت بامسئولیت محدود)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۹، xxx مورخ ۲۰/۸/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس قانونی شرکت، برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف) و آقای محسن خدابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره (غیر موظف) و آقای احمدرضا کسرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره (غیر موظف) و آقای سید محمد حسن ملیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت مدیرعامل (غیر موظف). امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
444351
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
سیدمحمدحسن ملیحی
آقای احمدرضا کسرائی
آقای محمدرضا محسنی
آقای محسن خدابخش