آگهی تغییرات شرکت پاک شیمی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۳۵۹

آگهی تغییرات

پاک شیمی غرب (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیات مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند. آقای نبی جاهد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای مجید اعرابی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی جاهد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
257695
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
مجید اعرابی پور
آقای حمید چگنی
نبی جاهد
علی جاهد