آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷

آگهی تغییرات

پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر (شرکت سهامی خاص)


آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی، حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی xxx۴ ۲۹/۱۲ تصویب گردید. شرکت پتروشیمی فن آوران به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت پتروفرهنگ به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت پتروشیمی امیرکبیر به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت پتروشیمی فارابی به شماره ثبت xxx۵۴ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
9680
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حمید چگنی