آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده‌های لبنی آرنگ البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۱۷۹۶

آگهی تغییرات

تولید فرآورده های لبنی آرنگ البرز (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرتضی چمنی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و اقای ابراهیم نورانی به کد ملی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۶ به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای سید علی اقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و اقای غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ و اقای مهرداد قدیری حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۷ تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
432
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای غلام‌رضا مجتبی باروق
مرتضی چمنی
مهرداد قدیری حیدری
آقای سید علی آقا میری