آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸ 13170143

آگهی تغییرات

بانک قرض الحسنه مهر ایران (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۵ و بموجب مجوز xxxxxx/۹۵ مورخه ۲۴/۰۸/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیات مدیره - مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره - محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیات مدیره - تیمور غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره تیمور غفاری
اطلاعات بیشتر درباره محسن پدرام
اطلاعات بیشتر درباره محمدتقی صمدی
اطلاعات بیشتر درباره مرتضی اکبری