آگهی تغییرات شرکت آشیان گستر جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۵۵۳۲ 13129630

آگهی تغییرات

آشیان گستر جاوید (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمید رضا نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مانی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره xxxxxxxxx۴ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت آشیان گستر جاوید

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مانی رفیعی اردستانی
اطلاعات بیشتر درباره منوچهر صوفی
اطلاعات بیشتر درباره نادر محمدی فرد
اطلاعات بیشتر درباره حمیدرضا نوروزی