آگهی افزایش سرمایه شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۹۴۳ 13102041

آگهی تغییرات

هواپیمایی پارس میکا کیش (بامسئوليت محدود)


به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۵. ۰۶. ۱۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال به ۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم ۱. xxx. xxx. xxx ریالی با نام از طریق پرداخت نقدی افزایش یافت و مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال بموجب گواهی بانکی شماره xxx۴۵/۹۵ مورخ ۱۷/۰۶/۹۵ بانک گردشگری شعبه کیش واریز گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
مشاهده اطلاعات کامل شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان